IODA, z.s.

TÝM IODA

Doprava je fenomén, který se do jisté míry dotýká každého z nás. Možná i proto se postupně zformoval náš tým tak, že jsou v něm lidé s velmi rozmanitým vzděláním z technických (fakulty dopravní, stavební, elektrotechnická, matematicko-fyzikální), společensko-vědních (ekonomie, veřejná správa), humanitních (práva), přírodovědných (fakulta biomedicínská, lékařská) a uměleckých či technicko-uměleckých (architektura, management umění) oborů. Naše znalosti a dovednosti se kupodivu velmi zajímavě doplňují. Vše začalo trojlístkem Honza, Vláďa, Michal, ale brzy začali přibývat i další nadšenci. V současnosti se náš tým skládá z přibližně 12 členů, kteří se aktivně podílí na našem projektu.

Vše, co máte na webu IODA.cz k dispozici, děláme ve svém volném čase.

Ing. Jan Tichý, Ph.D.

Kontakt: tichy@ioda.cz, LinkedIn, web
Jan Tichý

Vedoucí projektu IODA. Stavební inženýr v oboru Ekonomika a řízení stavebnictví (1997 - 2002, magisterské studium VUT FAST v Brně). V letech 2002 - 2006 doktorand na Katedře ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací na Fakultě dopravní Českého vysokého učení technického v Praze, kde od roku 2004 působí též jako odborný asistent. Doktorské studium dokončil v roce 2006 obhajobou disertační práce na téma Model ekonomického řízení veřejné autobusové dopravy. V současné době se zaměřuje zejména na problematiku kalkulací veřejné dopravy ve vazbě na její financování a systém řízení dopravního systému státu. Na teoretické poznatky získané během magisterského a doktorského studia navazuje od roku 2004 prací ve firmě ČSAD Praha holding, a.s., kde se stal vedoucím analytického oddělení a spolupracuje na vývoji informačního systému společnosti. Fanoušek filmové ságy Hvězdné války.

Ing. Veronika Faifrová, Ph.D.

Kontakt: faifrova@ioda.cz, LinkedIn
Veronika Faifrová

Vedoucí projektu VýRočenky. Absolventka Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Za diplomovou práci na téma Externí náklady, sídelní oblasti obdržela Cenu Prof. Ing. Dr. Jaroslava Vlčka, DrSc. V rámci doktorského studia absolvovala zahraniční studijní stáž na Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona. V roce 2008 úspěšně obhájila disertační práci na téma Náklady a užitky ve veřejných projektech. V současnosti působí jako odborný asistent na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, kde vyučuje na Ústavu logistiky a managementu dopravy a telekomunikací předměty Management dopravních systémů, Ekonomika veřejného sektoru a vede projekt Náklady a užitky ve veřejných projektech. V rámci vědecké činnosti se dlouhodobě zabývá hlavně problematikou Cost-Benefit Analysis veřejných projektů. Aktuálně se zabývá také problematikou diskrétních podnikových simulací. Praktické zkušenosti získala ve společnostech Transped a.s., Toptrans a v mezinárodní poradenské společnosti Mott Mac Donald Praha.

Mgr. Bc. Martin Novák, DiS

Kontakt: novak@ioda.cz
Martin Novák

Facebook. Absolvoval střední školu dopravní v Liberci, vyšší odbornou školu se zaměřením na ekonomicko-právní činnost (v Liberci) a veřejnou správu (v Praze). Veřejnou správu vystudoval i na Metropolitní univerzitě v Praze, nejprve bakalářské studium v oboru veřejná správa, posléze magisterské v oboru Evropská studia a veřejná správa. Pracovní zkušenosti získával jak v soukromém, tak ve veřejnoprávním sektoru. V posledních letech pracoval na tiskovém oddělení Ministerstva dopravy. Rád výletuje po krajině česko-slovenské a miluje železnici.

Ing. Michal Němec, Ph.D.

Michal Němec

Vedoucí sekce Mapy. Odborný konzultant IODA pro veřejnou dopravu. Absolvent oboru Ekonomika a management dopravy a telekomunikací (1996 – 2002, magisterské studium FD ČVUT v Praze). Diplomovou práci vypracoval na téma Aplikace principů tržní ekonomiky na podmínky ČD, s.o. V letech 2004 – 2008 absolvoval doktorské studium FD ČVUT v Praze, doktorský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích, disertační práce na téma Železniční dopravní cesta – metodika zpoplatnění. Od roku 2003 pracuje na Ministerstvu dopravy ČR, odboru Financí a ekonomiky se zaměřením na tarify a ceny (především regulace cen ve veřejné osobní dopravě vč. státem nařízených slev, regulace ceny za použití železniční dopravní cesty), kompenzace závazků veřejné služby v přepravě cestujících a od roku 2009 také nakládání s majetkem státu.

Mgr. Ing. Václav Baroch, Ph.D.

Václav Baroch

Odborný konzultant IODA pro finanční řízení podniku. Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty dopravní ČVUT. V profesním životě působí jako IT manažer. Pracovní zkušenosti získal ve velkých organizacích v Čechách i zahraničí. Působí též na akademické půdě a v oblasti vědy a výzkumu. Přednáší problematiku manažerských informačních systémů na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě dopravní a příležitostně též na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pravidelně přispívá svými články do českých i zahraničních časopisů a účastní se odborných konferencí. Je autorem více než dvou desítek odborných publikací.

Doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

Zdeněk Říha

Odborný konzultant IODA pro externality. Pracuje jako odborný asistent na Ústavu logistiky a managementu dopravy na Fakultě dopravní ČVUT. Věnuje se problematice dopravy ve vztahu k socioekonomickému systému státu a životnímu prostředí, energetice dopravy a jejím historickým souvislostem. Je autorem dvou monografií a několika desítek článků na odborných konferencích a ve vědeckých časopisech.

Ing. Miloš Chvátal, Ph.D.

Kontakt: chvatal@ioda.cz, LinkedIn, web
Miloš Chvátal

Programátor a IT specialista projektu IODA. Absolvent Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Během doktorského studia se zabýval fyzikální elektronikou a nanotechnologíí, kdy koncem roku 2014 úspěšně obhájil svou dizertační práci zabývající se stochastickými procesy v polovodičích. V současném zaměstnání ve VZLÚ, a.s. se specializuje na kolejová vozidla, zejména na lokomotivní celky při vývoji speciálních měřicích a řídících programů.

Ing. Arch. Vladimír Schmid

Kontakt: web
Vladimír Schmid

Architekt a grafik IODA. Mimo jiné nadšený cestovatel a tvůrce závodu v městské dopravě v Brně a v Praze.