IODA, z.s.


TÝM IODA

Doprava je fenomén, který se do jisté míry dotýká každého z nás. Možná i proto se postupně zformoval náš tým tak, že jsou v něm lidé s velmi rozmanitým vzděláním z technických (fakulty dopravní, stavební, elektrotechnická, matematicko-fyzikální), společensko-vědních (ekonomie, veřejná správa), humanitních (práva), přírodovědných (fakulta biomedicínská, lékařská) a uměleckých či technicko-uměleckých (architektura, management umění) oborů. Naše znalosti a dovednosti se kupodivu velmi zajímavě doplňují. Vše začalo trojlístkem Honza, Vláďa, Michal, ale brzy začali přibývat i další nadšenci. V současnosti se náš tým skládá z přibližně 12 členů, kteří se aktivně podílí na našem projektu.

Vše, co máte na webu IODA.cz k dispozici, děláme ve svém volném čase.

Ing. Jan Tichý, Ph.D.

Kontakt: tichy@ioda.cz, LinkedIn, web
Jan Tichý

Vedoucí projektu IODA. Stavební inženýr v oboru Ekonomika a řízení stavebnictví (1997 - 2002, magisterské studium VUT FAST v Brně). V letech 2002 - 2006 doktorand na Katedře ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, kde v letech 2004-2020 působil též jako odborný asistent. Doktorské studium dokončil v roce 2006 obhajobou disertační práce na téma Model ekonomického řízení veřejné autobusové dopravy. Vrcholnou odbornou pblikací je jeho Ekonomika dopravního systému státu. V současné době se zaměřuje zejména na problematiku kalkulací nákladů dopravního provozu a podnikovou ekonomiku. Na teoretické poznatky získané během magisterského a doktorského studia navazoval v letech 2004 až 2020 prací ve firmě ČSAD Praha holding, a.s., kde působil jako datový analytik a vedoucí vývoje informačního systému společnosti. V současnosti pracuje na odboru strategie Ministerstva dopravy ČR, kde se věnuje rozvoji železniční sítě. Fanoušek filmové ságy Hvězdné války.

Ing. Veronika Faifrová, Ph.D.

Kontakt: faifrova@ioda.cz, LinkedIn
Veronika Faifrová

Vedoucí projektu VýRočenky. Absolventka Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Za diplomovou práci na téma Externí náklady, sídelní oblasti obdržela Cenu Prof. Ing. Dr. Jaroslava Vlčka, DrSc. V rámci doktorského studia absolvovala zahraniční studijní stáž na Universitat Politecnica de Catalunya, Barcelona. V roce 2008 úspěšně obhájila disertační práci na téma Náklady a užitky ve veřejných projektech. V současnosti působí jako odborný asistent na Fakultě dopravní ČVUT v Praze, kde vyučuje na Ústavu logistiky a managementu dopravy a telekomunikací předměty Management dopravních systémů, Ekonomika veřejného sektoru a vede projekt Náklady a užitky ve veřejných projektech. V rámci vědecké činnosti se dlouhodobě zabývá hlavně problematikou Cost-Benefit Analysis veřejných projektů. Aktuálně se zabývá také problematikou diskrétních podnikových simulací. Praktické zkušenosti získala ve společnostech Transped a.s., Toptrans a v mezinárodní poradenské společnosti Mott Mac Donald Praha.

Mgr. Bc. Martin Novák, DiS

Kontakt: novak@ioda.cz
Martin Novák

Facebook. Pracovní zkušenosti získával jak v soukromém, tak ve veřejnoprávním sektoru. V posledních letech pracoval na tiskovém oddělení Ministerstva dopravy a Drážním úřadu. Rád výletuje po krajině česko-slovenské a miluje železnici.


Ing. Michal Němec, Ph.D.

Michal Němec

Vedoucí sekce Mapy. Odborný konzultant IODA pro veřejnou dopravu. Absolvent oboru Ekonomika a management dopravy a telekomunikací (1996 – 2002, magisterské studium FD ČVUT v Praze). Diplomovou práci vypracoval na téma Aplikace principů tržní ekonomiky na podmínky ČD, s.o. V letech 2004 – 2008 absolvoval doktorské studium FD ČVUT v Praze, doktorský studijní program Technika a technologie v dopravě a spojích, disertační práce na téma Železniční dopravní cesta – metodika zpoplatnění. Od roku 2003 pracuje na Ministerstvu dopravy ČR, odboru Financí a ekonomiky se zaměřením na tarify a ceny (především regulace cen ve veřejné osobní dopravě vč. státem nařízených slev, regulace ceny za použití železniční dopravní cesty), kompenzace ztráty dopravců ze slev z jízdného v přepravě cestujících a od roku 2009 také nakládání s majetkem státu.

Mgr. Ing. Václav Baroch, Ph.D.

Václav Baroch

Odborný konzultant IODA pro finanční řízení podniku. Absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakulty dopravní ČVUT. V profesním životě působí jako IT manažer. Pracovní zkušenosti získal ve velkých organizacích v Čechách i zahraničí. Působí též na akademické půdě a v oblasti vědy a výzkumu. Přednáší problematiku manažerských informačních systémů na Českém vysokém učení technickém v Praze, Fakultě dopravní a příležitostně též na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pravidelně přispívá svými články do českých i zahraničních časopisů a účastní se odborných konferencí. Je autorem více než dvou desítek odborných publikací.

Doc. Ing. Zdeněk Říha, Ph.D.

Zdeněk Říha

Odborný konzultant IODA pro externality. V roce 2016 habilitoval na ČVUT. Nyní působí na Vysoké škole ekonomie a managementu a Vysoké škole logistiky. Věnuje se problematice dopravy ve vztahu k socioekonomickému systému státu a životnímu prostředí, energetice dopravy a jejím historickým souvislostem. Je autorem dvou monografií a několika desítek článků na odborných konferencích a ve vědeckých časopisech.

Ing. Miloš Chvátal, Ph.D.

Kontakt: chvatal@ioda.cz, LinkedIn, web
Miloš Chvátal

Programátor a IT specialista projektu CosTra. Absolvent Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně. Během doktorského studia se zabýval fyzikální elektronikou a nanotechnologíí. Již od střední školy se jeho velikou zálibou stal vývoj webových aplikací. Aktivně sleduje a podílí se na vývoji nových technologií v oblastích front-end a back-end.

Ing. Arch. Vladimír Schmid

Kontakt: web
Vladimír Schmid

Architekt a grafik IODA. Mimo jiné nadšený cestovatel a tvůrce závodu v městské dopravě v Brně a v Praze.